Skip til hoved indholdet

Det er som hovedregel ikke tilladt at holde husdyr (kæledyr) i lejemålene på Danahus Plejecenter uden lederens udtrykkelige tilladelse. Ved husdyr forstås alt fra kanariefugle til hunde.

Denne tilladelse kan kun gives, såfremt beboeren skønnes at kunne opfylde nedenstående:

Husdyret må ikke ligge personalet til last. Beboeren skal være i stand til at tage vare på husdyret. Der skal her særligt fremhæves, at husdyret skal have regelmæssigt adgang til at forrette sin nødtørft. (For hunde at gå tur mindst 4 gange i døgnet, for katte at have en altid ren kattebakke, der tømmes og bortskaffes af beboeren). Hvis husdyret skulle forrette sin nødtørft andre steder i beboelsen, påhviler det beboeren at fjerne dette. Husdyret skal altid have adgang til rent vand. Det skal fodres efter et fastlagt skema. Hvis leder Monika Larsen ikke mener, at beboeren kan opfylde dette, vil det føre til et afslag.

Et husdyr, der kan være til fare for personale eller andre beboere, kan ikke godkendes. Hvis personalet er allergisk eller ikke bryder sig om husdyret, skal beboeren holde husdyret isoleret fra personalet.

Det påhviler beboeren at sørge for, at husdyret er behørigt ansvarsforsikret.

Husdyret må ikke være til gene for de øvrige beboere, f.eks. kan hunde-gøen ikke accepteres. Det kan heller ikke accepteres, hvis husdyret løber rundt på Centret, det skal holdes forsvarligt inde på beboerens egen beboelse.

Der skal kunne gives en garanti for, at husdyret kan blive passet, såfremt beboeren af en eller anden årsag ikke er til stede på sin bolig i mere end en dag., f.eks. ved hospitalsindlæggelse. Navn og telefonnr. på vedkommende, som vil passe husdyret, skal anføres på omstående samtykkeerklæring.

Konstateres der misrøgt af husdyret vil en tilbagekaldelse af tilladelsen ske omgående.

Når en tidligere givet tilladelse bliver trukket tilbage, er det op til beboeren at sørge for, at husdyret bliver bortskaffet.

Ønskes en beboer at holde husdyr kontaktes lederen og der underskrives en samtykkeerklæring.