Skip til hoved indholdet

Lovgrundlag og tilsyn

Lindelse Plejecenter er på linje med Langelands øvrige plejecentre underlagt følgende rets-/regelgrundlag og er under tilsyn af følgende myndigheder.

Lovgrundlag for plejehjem og beskyttede boliger

Kommunen er jf. Lov om social service § 108 forpligtet til at stille bolig til rådighed til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. (Se nedenstående link).
De almindelige regler for drift og optagelse på plejehjem og i beskyttede boliger jf. Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger § 192 og §192a. (Se nedenstående link).
Visitation til ældre- og plejebolig sker på grundlag af det af kommunalbestyrelsen vedtagne servicekatalog for ældre- og handicapområdet i Langeland Kommune. Servicekataloget fastlægger under kvalitetsstandard for boliger kriterier for tildeling af plejebolig/beskyttet bolig i kommunen. (Se nedenstående link).

Det kommunale tilsyn

Regler for kommunalt tilsyn med den konkrete tilrettelæggelse af indsatsen på plejehjemsområdet, jf. Lov om social service § 151. Loven er sidst ændret den 1/7 2010. (Se nedenstående link).
Rapport på det sidste uanmeldt kommunale tilsyn (se nedenstående link).

Embedslægetilsyn – jf. Tilsyn efter Sundhedslovens § 219 stk. 1 og 2.

Ifølge Sundhedsloven § 219 stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, foretager Sundhedsstyrelsen årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem.
Retningslinjer og lovgrundlag for plejetilsynet kan findes på nedenstående link
Tilsynet varetages af Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitutioner.
Sidste tilsynsrapport for Lindelse plejecenter kan ses på nedenstående link.

Arbejdsmiljølovgivningen – jf. Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø – § 1 og § 15

Boligen på Lindelse Plejecenter er dit/jeres eget hjem. Hjemmet betragtes af de fleste mennesker, som noget meget privat, der er indrettet i overensstemmelse med personlige normer, vaner og smag for indretning. Sådan skal det selvfølgelig være, men boligen er også en arbejdsplads for medarbejderne på Lindelse Plejecenter og Lindelse Plejecenter er på linje med andre arbejdspladser underlagt arbejdsmiljølovgivningen og kravet om, at der udarbejdes en arbejdspladsvurdering af boligen – en såkaldt APV. En arbejdspladsvurdering skal sikre et sundt og sikkert arbejdssted for medarbejderne.

Er der problemer med arbejdsmiljøet i boligen f.eks. som følge af en uhensigtsmæssig indretning af boligen (set fra en arbejdsmiljømæssig vinkel), vil vi erfaringsmæssigt normalt i samarbejde med beboeren umiddelbart finde en fornuftig løsning som tilgodeser både lovgivningens krav til arbejdsmiljøet, og som beboeren også fint kan leve med.
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø – § 1 og § 15 (Se nedenstående link).

Fødevarestyrelsen

Centerkøkkenet på Lindelse Plejecenter skal på linje med andre virksomheder, som arbejder med fødevarer lever op til lovgivningens krav om god hygiejne ved omgang med fødevarer. Køkkenet har til det formål bl.a. et egenkontrolprogram.
Fødevarestyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet foretager med jævne mellemrum uanmeldte besøg med henblik på at kontrollere, at virksomheden overholder reglerne for egenkontrol og god hygiejne i omgang med fødevarer. I forbindelse med de uanmeldte kontrolbesøg udarbejder den tilsynsførende fra fødevaremyndigheden en kontrolrapport, som beskriver, hvad der er kontrolleret, og hvad den tilsynsførende har fundet.  – en såkaldt smileyrapport.
Du kan se de sidste 4 smiley-rapporter via nedenstående link